X

DRŽAVNI ORGANI

Za potrebe državnih organov na našem inštitutu opravimo poglobljeno in celovito strokovno analizo kadrovskih procesov, plač in delovnih razmerij zaposlenih javnih uslužbencev ter funkcionarjev na podlagi kolektivnih pogodb, delovno pravne in druge področne zakonodaje ter izvršilnih predpisov, ki veljajo za državne organe ter imajo na organizacijo neposreden ali posreden vpliv.

 

Celovita analiza obsega naslednje segmente:

 

Plače in delovna razmerja:

 • pregled ustanovitvenega akta
 • pregled statuta
 • pregled ustreznosti aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pred in po prehodu na nov plačni sistem
 • pregled ustreznosti vseh individualnih aktov funkcionarjev in javnih uslužbencev pred in po prehodu na nov plačni sistem
 • pregled določitve plače javnih uslužbencev in funkcionarjev pred prehodom na nov plačni sistem
 • celovit pregled ustreznosti prehoda na nov plačni sistem
 • pregled določitve plače javnih uslužbencev in funkcionarjev ob prehodu na nov plačni sistem
 • pregled določitve plače javnih uslužbencev in funkcionarjev po prehodu na nov plačni sistem
 • pregled ocenjevanj in postopkov preverjanj pogojev za napredovanja javnih uslužbencev
 • pregled ustreznosti določitve dodatkov javnim uslužbencem
 • pregled ustreznosti plačilnih list funkcionarjev in javnih uslužbencev
 • pregled ustreznosti in pravočasnosti poročanja v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (ISPAP)
 • celovito svetovanje pri reorganizacijah ter pripravi novega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s katalogom delovnih mest ter pripadajočimi evidencami
 • preverjanje ustreznosti programov za obračun plač
 • celovito svetovanje s področja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o delovnih razmerjih in druge področne zakonodaje, ki velja za državne organe
 • izdelava poročila o celovitem pregledu plač in delovnih razmerij ter kadrovskih procesov

 

Na inštitutu lahko opravimo tudi delno analizo, ki vključuje le posamezne naštete segmente, glede na potrebe in področje delovanja posameznega državnega organa.

 

V primeru revizij in inšpekcijskih pregledov inštitut za potrebe državnih organov opravlja tudi:

 • celovito svetovanje v primeru notranje revizije, revizije Računskega sodišča Republike Slovenije ali inšpekcijskega nadzora s področja plač in delovnih razmerij ter izdelava ustreznega poročila.

 

Kadrovske zadeve in ostalo:

 • celovito svetovanje pri reorganizacijah ter pripravi novega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s katalogom delovnih mest ter pripadajočimi evidencami
 • priprava pogodb o zaposlitvi ali aneksov k pogodbam o zaposlitvi, odločb, sklepov ter drugih individualnih aktov glede na vrsto posamezne zaposlitve
 • izdelava drugih pravilnikov in aktov za potrebe organa
 • izdelava mnenj in odgovorov
 • izdelava predloga besedila javnega natečaja ali javne objave za prosto delovno mesto
 • sodelovanje v izbirnih komisijah in preverjanju ustreznosti kandidatov za zasedbo prostega delovnega mesta
 • izobraževanja in usposabljanja s področja plačnega sistema in delovnih razmerij
 • spremljanje delovno pravne in druge področne zakonodaje, ki ureja področje plač, delovnih razmerij in kadrovskih procesov v državnih organih in
 • vse ostale storitve, ki jih ponuja inštitut s področja in v okviru svojega delovanja.

IDEALIS

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
M: 041 686 199
E: info@idealis.si

DRUŽBENA OMREŽJA