X

JAVNE AGENCIJE, JAVNI ZAVODI IN JAVNI SKLADI

Za potrebe javnih agencij, javnih skladov in javnih zavodov na našem inštitutu opravimo poglobljeno in celovito strokovno analizo kadrovskih procesov, plač in delovnih razmerij zaposlenih javnih uslužbencev ter funkcionarjev na podlagi kolektivnih pogodb, veljavne delovno pravne in druge področne zakonodaje, ki velja za javne agencije, javne sklade in javne zavoda, ne glede na dejavnost, ki jo opravljajo ter ima na navedena področja neposreden ali posreden vpliv. Celovita analiza obsega naslednje segmente:

 • pregled ustanovitvenega akta
 • pregled statuta ali pravil zavoda
 • pregled ustreznosti aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pred in po prehodu na nov plačni sistem
 • pregled ustreznosti vseh individualnih aktov funkcionarjev in javnih uslužbencev pred in po prehodu na nov plačni sistem
 • pregled določitve plače javnih uslužbencev in funkcionarjev pred prehodom na nov plačni sistem
 • celovit pregled ustreznosti prehoda na nov plačni sistem
 • pregled določitve plače javnih uslužbencev in funkcionarjev ob prehodu na nov plačni sistem
 • pregled določitve plače javnih uslužbencev in funkcionarjev po prehodu na nov plačni sistem
 • pregled ocenjevanj in postopkov preverjanj pogojev za napredovanja javnih uslužbencev
 • pregled ustreznosti določitve dodatkov javnim uslužbencem
 • pregled ustreznosti plačilnih list funkcionarjev in javnih uslužbencev
 • pregled ustreznosti in pravočasnosti poročanja v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (ISPAP)
 • preverjanje ustreznosti programov za obračun plač
 • celovito svetovanje s področja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o delovnih razmerjih in druge področne zakonodaje, ki velja za posamezno javno agencijo, javni sklad ali javni zavod, ne glede na dejavnost, ki jo opravlja, v času izdelave analize
 • izdelava poročila o celovitem pregledu plač in delovnih razmerij ter kadrovskih procesov.

 

Na inštitutu lahko opravimo tudi delno analizo, ki vključuje le posamezne naštete segmente, glede na potrebe posamezne javne agencije, javnega sklada ali javnega zavoda, glede na področje delovanja.

 

V primeru revizij in inšpekcijskih pregledov inštitut za potrebe javnih agencij, javnih skladov in javnih zavodov opravlja tudi:

 • celovito svetovanje v primeru notranje revizije, revizije Računskega sodišča Republike Slovenije ali inšpekcijskega nadzora s področja plač in delovnih razmerij ter izdelava ustreznega poročila.

 

Pomoč in svetovanje javnim agencijam, javnim skladom in javnim zavodom pri/v:

 • pripravi predlogov besedil ustanovitvenih aktov, statutov ali pravil, pravilnikov in drugih aktov za potrebe javnih agencij, javnih skladov in javnih zavodov  
 • ustanovitvi
 • izvedbi javne objave za prosto delovno mesto ter priprava druge pripadajoče dokumentacije (zapisniki, sklepi, vprašalniki),
 • komisijah za izbor kandidata za prosto delovno mesto
 • različnih komisijah (npr. trpinčenje na delovnem mestu).

 

Kadrovske zadeve in ostalo:

 • celovito svetovanje pri reorganizacijah ter pripravi novega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s katalogom delovnih mest ter pripadajočimi evidencami
 • priprava pogodb o zaposlitvi ali aneksov k pogodbam o zaposlitvi, odločb, sklepov ter drugih individualnih aktov glede na vrsto posamezne zaposlitve
 • izdelava drugih pravilnikov in aktov za potrebe javne agencije, sklada ali zavoda
 • izdelava mnenj in odgovorov
 • izobraževanja in usposabljanja s področja plačnega sistema in delovnih razmerij
 • spremljanje delovno pravne in druge področne zakonodaje, ki ureja področje plač
 • vse ostale storitve, ki jih ponuja inštitut s področja in v okviru svojega delovanja.

IDEALIS

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
M: 041 686 199
E: info@idealis.si

DRUŽBENA OMREŽJA