X

»KADROVSKI NAČRTI – določbe 60. člena ZIPRS 2021-2022 in sankcije ob nespoštovanju omenjenih določb (78. in 79. člen ZIPRS 2021-2022)

01/02/2021

Spoštovani,

 

vljudno vas naprošamo, da ste pri pripravi kadrovskih načrtov za leto 2021 posebej pozorni na 60. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), ki določa naslednje:

 (1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo neposredni uporabniki proračuna pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1.      državni proračun;

2.      proračun občin;

3.      ZZZS in ZPIZ;

4.      druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);

5.      sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;

6.      nejavna sredstva za opravljanje javne službe;

7.      sredstva prejetih donacij;

8.      sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;

9.      sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19);

10.   sredstva iz sistema javnih del;

11.   sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.

 

(2) Posredni uporabniki proračuna države in občin morajo ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prejšnjim odstavkom.

 

(3) Neposredni uporabniki državnega proračuna in posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2021 in 2022 tako, da se:

-        določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2020,

-        oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 6. in 8. točke prvega odstavka tega člena.

 

(4) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka lahko organ, pristojen za sprejem kadrovskega načrta, na podlagi utemeljenih razlogov poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU.

 

(5) Ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena lahko vlada odloči, da se dovoljeno število zaposlenih za določen čas v organih državne uprave poveča za obseg zaposlitev iz posebnega kadrovskega načrta za namen predsedovanja Svetu EU, ki ga sprejme vlada.

 

(6) Posredni uporabnik proračuna države in občine mora spremljati realizacijo kadrovskega načrta v skladu z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta, ki jo določi vlada.

 

(7) Če se plače zaposlenih pri posrednem uporabniku proračuna države in občine financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, morajo tudi tisti posredni uporabniki proračuna države in občine, ki niso zavezani po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil.

 

(8) Vlada predpiše način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način spremljanja njihovega izvajanja.

 

Zakon ob nespoštovanju navedenega člena določa tudi sankcije v primeru kršitve, in sicer v 78. in 79.členu:

 

78. člen

 

(sankcije za prekršek)

 

(1) Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna države ali občine, če:

-        ravna v nasprotju s 57. členom tega zakona in ustvari primanjkljaj na plačnih kontih;

-        pripravi finančni načrt v nasprotju z izhodišči iz drugega oziroma tretjega odstavka 58. člena tega zakona;

-        ne posreduje finančnega načrta v soglasje pristojnemu ministrstvu oziroma občinski upravi v 45 dneh po poteku roka iz šestega oziroma osmega odstavka 58. člena tega zakona;

-        prerazporedi sredstva na plačne konte v nasprotju s tem zakonom;

-        ne pripravi kadrovskega načrta v skladu s tretjim odstavkom 60. člena tega zakona;

-        število zaposlenih preseže število, določeno s kadrovskim načrtom iz tretjega odstavka 60. člena tega zakona, razen v primeru iz četrtega in petega odstavka 60. člena tega zakona;

-        ne pripravi sanacijskega načrta v skladu s tretjim odstavkom 62. člena tega zakona.

 

(2) Z globo od 300 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba posrednega uporabnika proračuna države ali občine, če v nasprotju s sedmim odstavkom 60. člena tega zakona ne zagotovi ločenega računovodskega spremljanja dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil.

 

(3) Z globo od 300 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba neposrednega uporabnika državnega proračuna, ki v nasprotju s 6. členom tega zakona do 31. januarja 2021 na svojih plačnih kontih in na kontih, na katerih zagotavlja sredstva za stroške dela zaposlenih pri posrednih uporabnikih državnega proračuna, s prerazporeditvami pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta ni zagotovila zadostnega obsega pravic porabe za pokritje vseh navedenih obveznosti do konca tekočega leta.

 

79. člen

 

(razrešitev odgovorne osebe posrednega uporabnika proračuna)

 

(1) Vlada oziroma župan, po postopku za razrešitev iz krivdnega razloga, razreši odgovorno osebo posrednega uporabnika proračuna, če:

-        pripravi finančni načrt v nasprotju z izhodišči iz 58. člena tega zakona;

-        ne posreduje finančnega načrta v soglasje pristojnemu ministrstvu oziroma občinski upravi v 30 dneh po poteku roka iz šestega in osmega odstavka 58. člena tega zakona;

-        ne pripravi kadrovskega načrta ali če ga pripravi v nasprotju z izhodišči iz drugega in tretjega odstavka 60. člena tega zakona;

-        prerazporedi sredstva na plačne konte v nasprotju s tem zakonom;

-        je v letnem poročilu izkazan presežek odhodkov nad prihodki, razen če je presežek odhodkov nad prihodki nastal zaradi okoliščin, na katere odgovorna oseba posrednega uporabnika ne more vplivati.

 

(2) Predlog za razrešitev odgovorne osebe posrednega uporabnika proračuna vladi posreduje pristojno ministrstvo, županu pa občinska uprava.

 

(3) Če je odgovorna oseba posrednega uporabnika proračuna države ali občine oseba, za razrešitev katere ni pristojna vlada oziroma župan, vlada oziroma župan predlaga razrešitev odgovorne osebe posrednega uporabnika organu, pristojnemu za njeno imenovanje.

 

Za vsa pojasnila smo vam na voljo.«

IDEALIS

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
M: 041 686 199
E: info@idealis.si

DRUŽBENA OMREŽJA